Actor Headshot of Nika Dias

Terrific studio headshot of actor Nika Dias taken at the Terrific Portrait Studio, Ottawa, Ontario in September 2019